Regulamin Pracowni Krawieckiej

REGULAMIN WARSZTATÓW KRAWIECKICH
BOLTER CAFE

Regulamin (30/10/2018)

 1. PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Warsztaty – zorganizowane zajęcia (dowolnego rodzaju), podczas których uczestnicy zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi amatorskiego krawiectwa i różnych technik rękodzielniczych, projektowania, konstrukcji i modelowania odzieży oraz obsługi sprzętu szyjącego, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora warsztatów.

 2. Organizator warsztatów – pracownia krawiecka w BOLTER CAFE przy ul. Podwale 6 we Wrocławiu, której właścicielem jest JOCART Pracownia Artystyczna Joanna Cwynar z siedzibą przy ul. Chabrowej 5, 55-330 Wilkszyn, NIP PL8851504710, REGON 022288975; dane kontaktowe: kontakt@boltercafe.pl , boltercafe.pl , tel. kom. 609 044 285.

 3. Uczestnik warsztatów – osoba biorąca udział w warsztatach krawieckich, która dokonała wpłaty i której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora lub osoba, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Warsztatach.

 4. Materiały – wszystko to co jest niezbędne do przeprowadzenia zajęć, oprócz tkanin, tj. papier do wykrojów, flizelina, nici, guziki, zamki, gumy, taśmy ozdobne. Wyjątek stanowią niewielkie kawałki tkanin używane do szycia „wprawek” na maszynie.

 

2. ORGANIZACJA WARSZTATÓW

 1. Warsztaty krawieckie odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na fanpage’u BolterCAFE oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom Warsztatów.

 2. Program i terminarz zajęć każdego z rodzajów Warsztatów krawieckich publikowany jest na fanpage’u BolterCAFE w dziale „Wydarzenia” (każda grupa w określonym dniu tygodnia i o stałej godzinie stanowią odrębne wydarzenie). Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami warsztatów.

 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Warsztatów krawieckich jest potwierdzenie przez Organizatora udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Warsztatów krawieckich. W przypadku niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.

 4. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów (całego cyklu lub pojedynczego spotkania) z dowolnej przyczyny. W przypadku odwołania całych Warsztatów, Uczestnikom warsztatów przysługuje zwrot całkowitej opłaty za poszczególne Warsztaty krawieckie, natomiast w przypadku odwołania tylko części Warsztatów, uczestnikom przysługuje zwrot opłaty w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć.

 5. O przydziale wolnych miejsc na Warsztatach krawieckich decyduje kolejność zgłoszeń.

 6. Organizator zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

 7. Warsztaty krawieckie prowadzone są przez upoważnione przez Organizatora osoby.

 8. Organizator na pierwszych zajęciach zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Warsztatów.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest akceptacja przez Uczestnika niniejszego regulaminu oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Warsztaty w terminie ustalonym przez Organizatora warsztatów.

 2. Wniesienie częściowej lub całości opłaty za Warsztaty uznaje się za tożsame z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

 3. W Warsztatach może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora. Nie jest możliwe odstępowanie udziału w zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.

 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Warsztatów.

 5. Potwierdzeniem udziału w Warsztatach Uczestnika jest otrzymanie przez niego imiennego karnetu, który upoważnia do otrzymania czterech darmowych napojów (kawa, herbata lub dowolny napój zimny znajdujące się w aktualnej ofercie kawiarenki BOLTER CAFE).

 

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, REZYGNACJE I OPŁATY

 1. Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Warsztatach dokonywane mogą być przez wysłanie wiadomości zawierającej imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, nazwę grupy, datę rozpoczęcia warsztatów na:
 1. Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone przez Organizatora wiadomością zawierającą informację o dostępności miejsc oraz „Regulamin Warsztatów Krawieckich”. Dopiero po otrzymaniu informacji o dostępnych miejscach oraz zapoznaniu się z „Regulaminem Warsztatów Krawieckich” Uczestnik powinien dokonać opłaty za Warsztaty.

 2. Rezerwacja miejsca na Warsztatach wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych podczas Warsztatów. Wysokość i termin określone są przez Organizatora w potwierdzeniu dostępności miejsca na Warsztatach. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

 3. Opłata za Warsztaty może zostać podzielona na kilka części, przy czym wysokość części i terminy ich wpłat ustalane są indywidualnie z Uczestnikiem warsztatów.

 4. Wysokość opłaty za Warsztaty publikowana jest na fanpage’u BolterCAFE w dziale „Usługi” oraz „Wydarzenia”.

 5. Opłata za Warsztaty krawieckie obejmuje uczestnictwo w zajęciach, możliwość korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz ze wszystkich materiałów krawieckich zapewnionych przez Organizatora. Zasady korzystania z wyposażenia i materiałów określa Organizator podczas zajęć.

 6. Organizator daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Uczestnika warsztatów, jednak nie wpływa to w żaden sposób na opłatę za Warsztaty.

 7. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika przed rozpoczęciem się Warsztatów.

 8. W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 4 dni robocze przed rozpoczęciem się Warsztatów Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zadatku.

 9. Odwołanie rezerwacji w dniu rozpoczęcia się Warsztatów lub później tożsame jest z rezygnacją z udziału w Warsztatach i zwrot wniesionej opłaty następuje na zasadach określonych w §4 pkt 12.

 10. Rezygnacja z Warsztatów może być dokonana przez Uczestnika jedynie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres kursy@boltercafe.pl , przed rozpoczęciem się Warsztatów lub w trakcie jego trwania. Rezygnacji z Warsztatów nie można dokonać po jego zakończeniu.

 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby pozostałych godzin Warsztatów oraz pomniejszonej o koszty związane z zajęciem przez Uczestnika miejsca w danej grupie i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Warsztatów, w tym czasu instruktora prowadzącego Warsztaty.

 12. Odrobienie nieobecności na zajęciach przysługuje Uczestnikowi jedynie w przypadku jej wcześniejszego zgłoszenia Organizatorowi i ustalenia z nim innego terminu odrabiania zajęć.

 13. W przypadku nieobecności na zajęciach, której Uczestnik nie zgłosił wcześniej Organizatorowi (jak w §4 pkt 13) Uczestnikowi Warsztatów nie przysługuje prawo do odrobienia tych zajęć w innym terminie ani do zwrotu wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności.

 14. Opłaty powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora:


JOCART Pracownia Artystyczna Cwynar Joanna, 55-330 WILKSZYN, ul. Chabrowa 5

63 1140 2004 0000 3502 7660 2826 mBank

 1. W przypadku dostępnych miejsc na Warsztatach w dniu ich rozpoczęcia, Organizator dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty za Warsztaty osobiście przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przez osoby, których uczestnictwo nie zostało wcześniej potwierdzone.

 2. W przypadku wolnych miejsc na Warsztatach już po jego rozpoczęciu Organizator dopuszcza możliwość dołączania do grupy Uczestników. Opłata za Warsztaty w takim przypadku jest proporcjonalna do liczby pozostałych (nieodbytych) w ramach Warsztatów zajęć.

 3. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się Warsztatów. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika w Warsztatach zostaje anulowana.

 4. Organizator dopuszcza inne formy i terminy płatności, w tym także rozłożenie opłaty na raty. Decyzje w tej kwestii podejmowane są przez Organizatora w porozumieniu z Uczestnikiem warsztatów.

 5. Organizator potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne uczestnictwo w Warsztatach krawieckich każdego Uczestnika. Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z potwierdzeniem otrzymania opłaty za Warsztaty.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik, w ramach Warsztatów krawieckich, ma prawo do korzystania z wyposażenia pracowni wskazanego przez Organizatora warsztatów oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.

 2. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Warsztatów krawieckich.

 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora Warsztatów.

 4. Uczestników obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzone są Warsztaty.

 5. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego Warsztaty.

 6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

 7. Uczestnik jest zobowiązany do posprzątania swojego stanowiska pracy po zakończeniu warsztatów oraz jego opuszczenia przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

 8. Możliwe jest dalsze pozostanie na swoim stanowisku po zakończeniu Warsztatów w swojej grupie po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia, o ile stanowisko to nie będzie zajęte w kolejnej grupie warsztatowej.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Uczestnik warsztatów wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Uczestnika Warsztatów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl